Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 23 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Kva meiner vi med
   • indirekte val,
   • vippestat, nominasjonskamp,
   • «spoiler-effekt»,
   • valdagsmåling
   • «gender gap»
 2. Kva meiner vi med demografisk forskyvning i amerikansk valsamanheng? Bruk gjerne omgrep som snøbeltet og solbeltet?
 3. Korfor brukte dei to presidentkandidatane så lite kampanjetid i folkerike delstatar som California og Texas?
 4. Gjør greie for korfor Hillary Clinton tapte valet til tross for at ho samla (nasjonalt) hadde to prosentpoeng større oppslutning.
 5. Korleis kan vi forklare at mange kommentatorar feilvurderte sjansen for at Trump skulle vinne valet.
 6. Korleis forklarer forfattaren at Donald Trump vann – først nominasjonsvalet og dernest sjølve presidentvalet? suksessfaktorar
 7. Gjør greie for i kva for grupper av folket dei to kandidatane har størst eller minst oppslutning.
 8. Diskuter kva de meiner Hillary Clinton eventuelt kunne ha gjort annleis for å vinne valet.
 9. Diskuter korfor ein del folk i Rustbeltet, som tradisjonelt stemmer på Det demokratiske partiet, i år valde ikkje å bruke stemmeretten sin.
 10. Diskuter kva det er ved Donald Trump og hans program som gjør han til ein høgrepopulist. Bruk også media.
 11. Gjør greie for enkeltsaker og enkelthendingar som kan ha tippa valutfallet i den eine eller andre retninga.
 12. Drøft fordelar og ulemper ved topartisystem og fleirtalsval versus fleirpartisystem og forholdstalsval.
 13. Diskuter kva det er ved politikken til Trump som gjorde at han vann valet? Bruk media.
 14. Diskuter påstanden: «USA kjem til å gå i høgrepopulistisk retning under Donald Trump.» Bruk media.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål