Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr 12 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva er Den eurasiske union?
 2. Hva er Statsdumaen?
 3. Gjør kort greie for hva som kjennetegner opposisjon i dagens Russland.
 4. Hva menes med at Statsdumaen i hovedsak er blitt et sandpåstrøingsorgan?
 5. I hvilken forfatning var Russland da Putin tok over styret av Russland?
 6. Hva vil det si at Putin har stått i spissen for en sentralisering av makt og innflytelse i Russland?
 7. Hvilken konservativ vending sies Russland å ha opplevd i de siste årene?
 8. Beskriv oppslutningen om Putin i de årene han har sittet med makten i Russland. Gjør greie for noen hovedforklaringer på denne oppslutningen, både innen- og utenrikspolitiske.
 9. Hva er forskjellen mellom et styrt demokrati og et autoritært regime? Diskuter hvilket begrep som passer best for Russland.
 10. Gjør greie for hvordan de store oljeinntektene i 2000-årene kan ha påvirket utviklingen av den russiske økonomien.
 11. Diskuter grunner til at Russland og Vesten i løpet av få år kunne gå fra et samarbeidspreget forhold til et svært dårlig forhold i dag.
 12. Drøft mulighetene for et utvidet samarbeid mellom Russland og Kina.
 13. Diskuter påstanden «Russisk utenrikspolitikk er offensiv og aggressiv».
 14. Gi en samlet karakteristikk av det russiske styresettet under Putin.
 15. Hva er årsakene til dagens dårlige forhold mellom Russland og Vesten? Smågrupper på 2-3 leter fram henholdsvis vestlige og russiske argumenter. Spørsmålet tas så opp til diskusjon i storgruppe.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål