Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2014

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva vil det si at artikkel 5 er selve sikkerhetsgarantien til NATO-landene?
 2. Hva menes med kollektivt forsvar?
 3. Hva menes med NATOs 2-prosentmål?
 4. Hva menes med hybrid krigføring «warfare»?
 5. Hva er Nærområdeinitiativet?
 6. Hva menes med «koalisjon av villige»?
 7. Hvordan har USA omorientert seg sikkerhetspolitisk i de siste årene?
 8. Gjør kort greie for byrdefordelingen mellom NATO-landene.
 9. Gjør greie for NATO-landenes ulike geografiske fokus.
 10. Hvordan har NATO blitt en mer uensartet allianse i løpet av de siste 15  årene?
 11. Hva er forskjellen mellom den nye spydspisstyrken til NATO og den eksisterende hurtig reaksjonsstyrken?
 12. Hvordan er de transatlantiske båndene særlig viktige for Norge?
 13. Hvordan søkte toppmøtet både å avskrekke og samtidig også berolige?
 14. Gjør greie for typiske kjerneoppgaver for NATO og oppgaver som faller utenfor denne gruppen.
 15. Oppsummer NATO-toppmøtet i smågrupper. To og to grupper forbereder et innslag f.eks. i NRK-Dagsrevyen på to minutter hver. Framfør for hverandre. Bruk bare nøkkelord under framføringen, 1 eller 2 personer står for framføringen som "nyhetsankere".
 16. Gruppearbeid:  Hvem truer hvem i forholdet mellom Russland og Vesten? Bruk også internett.  Noen smågrupper formulerer minst fire vestlige argumenter hver; andre smågrupper minst fire russiske. Dernest diskutes spørsmålet over i to storgrupper.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål