Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2013

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Hva menes ved sperregrense ved politiske valg?
  2. Hvordan kan et tyrkisk parti omgå sperregrensen?
  3. Hva menes med hvite, svarte og grå tyrkere?
  4. Hvorfor regnes Mustafa Kemal Atatürk som en viktig historisk figur i Tyrkia?
  5. I artikkelen blir det vist til to saker som er brakt inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Hvem brakte dem inn? Hva gikk sakene ut på, og hva ble resultatet?
  6. Når det gjelder ytringsfrihet, har Tyrkia fortsatt en lang vei å gå. Gjør greie for hvordan forfatteren begrunner dette.
  7. Hva var det som utløste de store demonstrasjonene i Tyrkia i mai 2013?
  8. Gjør greie for mulige mer bakenforliggende årsaker til demonstrasjonene.
  9. Gjør kort greie for de militæres politiske merittliste det siste halve hundreåret.
  10. Gjør greie for en typisk sekulær forståelse av hva som er tyrkisk identitet.
  11. Gjør greie for hvordan styrkeforholdet mellom de militære og politikerne har utviklet seg under Erdogan-styret.
  12. Gjør greie for noen av de viktigste samfunnsendringene som har funnet sted i det tyrkiske samfunnet i de siste ti årene.
  13. Diskuter hvorfor skautet (hijaben) til presidentfruen vakte så mye ståhei i Tyrkia.
  14. Ta utgangspunkt i tegningen på side 3. Gjør greie for likheter og ulikheter i det som sommeren 2013 har funnet sted både i Egypt og i Irak?
  15. Diskuter påstanden «Tyrkia er forbildet som forsvant for den arabiske våren».
  16. Diskuter påstanden: «Motsetningene i Tyrkia er bare et spørsmål om islam versus sekularisme».
  17. Diskuter påstanden: «En moderne livsstil, en moderne samfunnsutvikling og økt velferd forutsetter en sekulær elite i ledelsen».
  18. Dere er tyrkere som skal forberede og gjennomføre en TV-debatt om hvorvidt dere ønsker skifte av regjering eller ikke. Den ene halvdelen av gruppen arbeider først parvis med å finne minst fem gode argument for å stemme Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP). Andre par finner motargumenter. Ta til slutt holdes debatten i full klasse med en ordstyrer.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål