Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8 2013

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Kva meiner ein med fossile brensle?
 2. Kva meiner ein med fornybar energi?
 3. Kva meiner ein med togradersmålet?
 4. Kva vil det seie at kampen mot klimaendringane byggjer på prinsippet om «felles, men differensiert ansvar»?
 5. Kor stor del av det samla energforbruket i verda kjem frå fossile brennstoff?
 6. Gjør greie for moglege konsekvensar av klimaendringane - både i naturen og for gupper av land og ulike sosialgrupper.
 7. Kor mykje har den globale gjennomsnittstemperaturen stige med sidan ca 1850?
 8. Kor mykje seier FNs klimapanel at verdas utslepp av klimagassar må reduserast med frå 2000 til 2050?
 9. Kva er dei viktigast tiltaka for å redusere   
 10. utsleppa av klimagassar?
 11. Kor mykje vaks dei globale CO2 -utsleppa med frå 1990 til 2011? Kor kom det aller meste av veksten i denne perioden?
 12. Gjer greie for ulike tiltak for å redusere utsleppa av klimagassar?
 13. Kor mange gonger høgare er CO2 -utsleppa per innbyggar i USA i Tanzania?
 14. Diskuter påstanden «Rike land må overføre teknologi og pengar til u-landa så dei kan kjøpe seg moderne og mindre forureinande teknologi».
 15. Diskuter «For å nå togradersmålet må fleire land auke klimainnsatsen på eiga hand utan å vente på eit ferdig internasjonalt avtaleverk».
 16. Diskuter påstanden «Det er bra at rike land betaler u-land for å ta vare på skogen sin».
 17. Diskuter kva de synest om tempoet i overgangen frå bruk av fossilt brennstoff til fornybart, jf. figuren over.
 18. Rollespel. Arbeid først i smågrupper på to-tre. Halvdelen av gruppene skriv opp u-lands-argumenta i dei globale klimaforhandlingane. Den andre skriv ned i-landsargumenta. Gå så saman i ei u-landsgruppe og ei i-landsgruppe. Der skal de diskutere  moment som
 • historisk ansvar for klimaproblema
 • alle er i same båt
 • felles, men differensiert ansvar
 • kven blir mest påverka
 • klimatiltak
 • kvotehandel
 • kven skal betale
 • land som produserer olje og gass vs andre land
 • andre moment de ser som viktige?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål