Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 24 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva er yperitt?
 2. De tre gassene klorgass, tåregass og sennepsgass ble alle brukt i første verdenskrig. Plasser dem i riktig rekkefølge etter førstegangsbruk.
 3. Hvilke enheter kan være medlem av Kjemivåpenkonvensjonen?
 4. Hva står initialene OPCW og CBRN for?
 5. Hvilke land står utenfor Kjemivåpenkonvensjonen?
 6. Hvorfor blir kjemiske stridsmidler ofte omtalt som stridsgasser? Hva vil det si at de er masseødeleggelsesvåpen?
 7. Hva forbinder du med landsbyen Halabja?
 8. Hva menes med at Kjemivåpenkonvensjonen er et flaggskip i nedrustningsarbeidet?
 9. Hvordan kan tildelingen av Nobels fredspris være mer enn bare en anerkjennelse for godt utført nedrustningsarbeid?
 10. Diskuter hvorfor mottakelsen av årets fredspris synes å ha vært mer samstemt positiv enn på lang tid.
 11. Hvordan innebar Kjemivåpenkonvensjonen fra 1997 en skjerping av Genevekonvensjonen fra 1925?
 12. Gjør greie for klasser av kjemiske våpen og virkemåte og symtomer for ett kjemisk våpen i hver klasse.
 13. Gjør greie for hvilke hovedoppgaver OPCW har.
 14. I Nobelkomiteens begrunnelse opereres det med 189 stater som per 10. oktober hadde tiltrådt konvensjonen. Artikkelforfatteren opererer med 190 medlemsstater. Forklar forskjellen?
 15. Hvorfor ser OPCW det som viktig å fortsette arbeidet sitt også etter at alle eksisterende lagre (eventuelt) er ødelagt?
 16. Bruk andre medier. Er det framkommet sikrere informasjon om hvem som sto bak gassangrepet i Damaskus i august 2013?
 17. Diskuter påstanden «Det internasjonale samfunnet må fjerne fra makten en statsleder som gir ordre om å bruke kjemiske våpen».

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål