Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 18 2012

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva kjennetegner en føderal stat?
 2. Hva menes med dalit og Samvad?
 3. Hvilke er de sentrale spørmålene i nepalsk politikk av i dag?
 4. Hvordan er nepalere fordelt på byer og landsbygd?
 5. Hvilken rolle spiller korrupsjon i Nepal?
 6. Hvem var hovedmotstandere under borgerkrigen?
 7. På hvilke felter har befolkningen kunnet merke framgang i de siste årene?
 8. Hvorfor har Elevtinget prioritert jenter og kasteløse i året OD-prosjekt?
 9. Bruk medier. Gjør greie for hovedtrekk i den etniske og språklige sammensetningen i Nepal.
 10. Hvordan arter kastesystemet seg i praksis i den nepalske hverdagen?
 11. Drøft hvor riktig det er av Operasjon Dagsverk å prioritere jenter og kasteløse i OD-2012.
 12. Diskuter hvilke virkninger kastesystemet har hatt for det nepalske samfunnet.
 13. Drøft hva som kan tale for og hva som kan tale mot i et etterkrigssamfunn å gi straffrihet til folk som har begått overgrep under en (borger-)krig.