Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 6 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med urbanisering?
 2. Hva er Gini-koeffisienten et mål for?
 3. Hva menes med uformell (uorganisert) sektor?
 4. Hva menes med Kinas «flytende befokning»?
 5. Gjør greie for befolkningsutviklingen og fattigdomsutviklingen i hhv. Kina og India i perioden 1980–2004.
 6. Beskriv kurven for økonomisk vekst i hhv. Kina og India i perioden 1980–2009
 7. Gjør greie for hvordan ulik økonomisk vekst kommer til uttrykk i India og Kina.
 8. Hvordan har verdiskapingen per sysselsatt utviklet seg i Kina og India i perioden 1994–2005.
 9. Hvilken type virksomhet finner du i de forskjellige sektorene: primær, sekundær og tertiær (tjenester)? Gi noen eksempler fra hver.
 10. Hvordan har sysselsettingen per ansatt utviklet seg i India og Kina fra 1994 til 2005?
 11. Bruk medier og andre kilder til å finne ut hvilke virkninger den formidable kinesiske økonomiske veksten har hatt på miljøet.
 12. Diskuter forskjeller og likheter mht. hvilke utfordringer Kina og India står overfor.
 13. Du er politisk rådgiver for regjeringen i Kina (eller India – velg selv), og du er blitt bedt om å legge fram et kort notat på maks 1 A4-side. I notatet skal du foreslå tiltak for å bekjempe fattigdommen i landet ditt.
 14. Diskuter hvilket økonomisk og annet grunnlag hhv. Kina og India har for å være stormakter.
 15. Den svenske forskeren Hans Rosling i videoen When will they (China and India) catch up? Han ser her veksten i Kina og India i en global sammenheng. Hva er hans sentrale budskap? Hvilke hovedutfordringer knyttet til denne veksten trekker han fram? Hvordan angår disse oss som bor i Norge?