Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 12 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med omstart i forholdet mellom Russland og USA?
 2. Hvor mange land dekkes av USAs nye forpliktelse om ikke å bruke eller true med å bruke atomvåpen? Hvilke land dekkes ikke?
 3. Hvor i verden er atomproblemene særlig store?
 4. Hvilken FN-organisasjon har til oppgave å overvåke at NPT blir etterlevd?
 5. Hva menes med doktrinen om ikke-førstebruk?
 6. Gjør greie for tre sentrale dimensjoner eller pilarer i NPT.
 7. Hvorfor var første halvdel av 1990-tallet en gyllen tid for NPT? Og hvorfor var tiåret deretter temmelig dystert?
 8. Gjør greie for sentrale plikter og rettigheter som atommaktene og de atomvåpenfrie statene har etter NPT.
 9. Gjør greie for hva spenningen mellom atom-maktene og de atomvåpenfrie statene består i.
 10. Hvilke sentrale konfliktlinjer finner vi i NPT?
 11. I NPT-sammenheng har mye positivt skjedd det siste året. Hva vil det si?
 12. Diskuter hvorfor NPT-avtalen er så viktig.
 13. Hvorfor kan internasjonale anlegg for anriking av uran og gjenvinning av plutonium være å foretrekke framfor nasjonale?
 14. Diskuter påstanden: «Atomvåpen er ubrukelige mot dagens sikkerhetstrusler.»
 15. Diskuter grunner til at NPT-arbeidet synes å oppleve bedre tider enn det har gjort på lenge.
 16. Diskuter påstanden: «Nedrustningsviljen i landene med atomvåpen er liten.»
 17. Diskuter hvordan økt interesse for atomkraft kan påvirke ikke-spredningsregimet.
 18. På en FN-konferanse må du som norsk utenriksminister ta stilling til et iransk forslag til vedtak. I forslaget forplikter Iran seg til å stanse sitt atomprogram mot at Israel forplikter seg til å fjerne alle sine atomvåpen. Hvilket standpunkt inntar du, og hvordan begrunner du det i din tale til konferansen?