Arbeidsoppgaver til HHD nr. 9 2007

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva sier FN-paktens artikkel 2(7)?
 2. Hva menes med statssuverenitetsprinsippet?
 3. Hvem skal beskytte krigens ofre når egne styresmakter svikter eller feiler i sitt ansvar?
 4. I utgangspunktet forbyr FN-pakten bruk av militære virkemidler i forholdet mellom land. Men unntakstilfeller finnes. Hvilke?
 5. Hva skjedde egentlig i Srebrenica i 1995? Og hvordan har denne krisen påvirket det internasjonale samfunnets håndtering av liknende senere kriser?
 6. Hvordan snudde den canadiske kommisjonen debatten om intervensjon og statssuverenitet på hodet i sin rapport Responsibility to Protect?
 7. Hva mener kommisjonen med at verdenssamfunnet har et «kollektivt ansvar for å gripe inn» der enkeltstater svikter sitt ansvar?
 8. Hva vil det si at det har funnet sted et begrepsskifte og at stater i dag kun har begrenset suverenitet?
 9. Diskuter rimeligheten i de seks kriteriene for militær intervensjon som legges fram i Responsibility to Protect. Er det noen dere vil legge mer vekt på enn andre?
 10. Kan det tenkes andre motiver enn menneskerettighetsovergrep for militær inngripen i et land?
 11. Diskuter påstanden: «Ingen andre enn FN kan legitimere militær inngripen i et land.»
 12. Diskuter påstanden: «Manglende demokrati i et land er ikke i seg selv et grovt nok brudd på menneskerettighetene til å rettferdiggjøre militær inngripen i landet.»
 13. Diskuter hvordan ansvar for å beskytte også blir fulgt opp i praktisk handling fra det internasjonale samfunnet.
 14. Diskuter deres egen villighet til å stanse grove menneskerettighetsovergrep i et land langt borte fra Norge.