Popular scientific lecture

Videokonferansehøring: Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 62 S (2019-2020))

Publisert: 27. mai 2020
Sammendrag:

Ulf Sverdrup and Karsten Friis deltok i en åpen høring om den nye langtidsplanen for forsvarssektoren