NUPI Working Paper

Frihandelsavtalen mellom EU og Canada : Virkninger for Norge og norsk eksport av fisk

Publisert: 7. jan. 2016
Sammendrag:

I 2016 er det ventet at ferdigforhandlet frihandelsavtale mellom EU og Canada vil tre i kraft. Avtalen innebærer at de fleste tollsatser mellom EU og Canada fjernes. Det tas også sikte på å redusere andre handelshindre. Den samlede utenrikshandelen til EU og Canada representerer om lag 34 prosent av den totale verdenshandelen. Handelen mellom EU og Canada er mindre og representerer 0.25 prosent av verdens totale handel. Avtalen er likevel viktig og den er ventet å øke handelen mellom EU og Canada. Avtalen får også virkninger for andre land. En virkning av frihandelsavtaler er handelsvridning. Import fra tredjeland erstattes av import fra avtalepartnerne. For Norge kan dette være av betydning siden Norge i utgangspunktet har frihandelsavtaler både med EU og Canada. Norges handelspreferanser i EU og Canada blir mindre med frihandelsavtale mellom EU og Canada.I notatet beregnes slike virkninger for Norges eksport til EU og til Canada. Virkningene på norsk eksport avhenger av handelshindrene iutgangspunktet og av markedsandelen til henholdsvis EU i canadiske markeder og Canada i europeiske markeder. De samlede virkningene av frihandelsavtalen mellom EU og Canada beregnes å være små. Men for enkelte varer og varetyper kan virkningene være betydelige.