Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution (TRADERS)

2014 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 233836

Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import).

Dette prosjektet analyserer organisering, markedsstruktur og fordeling langs verdikjedene i internasjonal matvarehandel, med fokus på norsk sjømateksport og import og eksport av landbruksvarer.

I hvilken grad skyldes eksportsuksessen for laks dyktige handelsaktører? Varierer organiseringen av sjømateksport mellom ulike fiskeslag, og hva er mest effektivt? Er handelen organisert forskjellig for små og store bedrifter? Dette er blant de spørsmål som tas opp i dette tverrfaglige forskningsprosjektet i samarbeid mellom NUPI, SNF/Bergen og Ruralis/Trondheim, med internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India.

Mens organiseringen av fiskeeksport studeres av både NUPI og SNF, har Ruralis undersøkt norsk eksport av 'nisjeprodukter' i landbruket. Har bedriftene det som trengs for å eksportere, eller stopper distribusjonen ved det lokale marked? NUPI og SNF analyserer norsk import av landbruksvarer:

  • Hvordan påvirkes organisering og markedsstruktur i importen av toll og kvoter?
  • Hva betyr de stadig strengere regler for mattrygghet for organisering av handelen, er små bedrifter i stand til å håndtere dette
  • Norge er et lite land med perifer beliggenhet: Importen av blomster fra Afrika skjer indirekte via Nederland og Tyskland og prisen har inntil nylig økt fire ganger på veien. Hva er grunnen til dette, og hvilken rolle spiller mellomledd i handelen? 
  • Gjennom case-studier og analyse av handelsdata vil vi finne ut hvordan Norge skiller seg fra andre land: Er blomsterimporten til Storbritannia, og landbruksimporten til Sveits, organisert forskjellig sammenliknet med Norge? Importen fra Asia til Norge dobles i verdi på veien, gjelder dette også for andre europeiske land? I samarbeid med tollvesenet 'fotfølger' vi handelen av utvalgte varer, for å utvikle nye metoder for kontroll og analyse til forvaltningsformål. En referansegruppe med sentrale fiskeri- og landbruksbedrifter bidrar også i prosjektet.

Prosjektets unike datasett for norsk handel på transaksjonsnivå kombinert med omfattende opplysninger om bedriftene, har gitt grunnlag for en rekke interessante arbeider. På brukersiden har vi hatt samarbeid med tolletaten om bruk av speildata (der f.eks. eksport fra Kina til Norge sammenliknes med den motsvarende import til Norge fra Kina) i kontrollaktiviteten. I sluttfasen vil bredere formidling være et viktig fokus i tillegg til akademisk publisering. En viktig oppgave i sluttfasen vil være å trekke referansegruppen sterkere inn.

I det følgende gis stikkord om noen arbeider i prosjektet:

  • Frank Asche har i to artikler med amerikanske medforfattere analysert hvordan akvakultur har transformert globale sjømatmarkeder. Veksten i oppdrett på verdensbasis har ført til økt sjømatkonsum, og framskyndet økt skala, moderne logistikk og nye tilnærminger til markedsføring. Hege Medin har på grunnlag av norske handelsdata på transaksjonsnivå påvist at det store flertall av eksportørene og importørene bruker tollspeditører for tollklarering av varene. Små bedrifter har sjelden kapasitet til å foreta tollklareringen selv. I en annen artikkel publisert i prosjektet påviser Medin teoretisk og empirisk at andelen av bedriftene som eksporterer tenderer å være større i små land.
  • Jostein Vik og Gunn-Turid Kvam har i to arbeider analysert landbruksbasert norsk eksport, der produsentene ofte inngår samarbeid med handelsaktører for å få innpass i markedene. I sine arbeider analyserer forfatterne caser som belyser hvordan eksporten er organisert og dens potensial.
  • Hans-Martin Straume, Frank Asche og Erling Vårdal har i ulike arbeider analysert eksporten av sjømat på bedriftsnivå, og om endringer i handelen drives av tilgang eller avgang på bedrifter, eller av endringer i handelen for de som allerede er i markedene. Et arbeid påviser at transportkostnader har sterkere innvirkning på handelen enn det som er antatt ut fra tidligere forskning. Et annet nylig publisert arbeid viser at i eksporten av torsk er handelsrelasjonene mellom eksportør og importør av kort varighet, og denne omskifteligheten i handelsrelasjoner er høy for fiskeeksporten.
  • De internasjonale deltakerne har bidratt med ny innsikt I matvarehandelen i andre land; handelen med blomster i utviklingsland og i Storbritannia (Jodie Keane, ODI), fiskerisektoren I India (Meenakshi Rajeev, ISEC), og kjøtteksporten fra Botswana/Namibia inkludert handelen med Norge (Ben Bennett, NRI/University of Greenwich og Karl Rich, Lincoln University/CGIAR).

I prosjektet har det også vært et stort antall presentasjoner på akademiske seminarer og konferanser, samt for brukere i Norge og i utlandet.

Finansieringskilde

Forskningsrådet

Program

BIONÆR