Photograph: NTB Scanpix
Forskningssenter

Senter for internasjonal økonomi og handel

Internasjonal handels- og økonomisk politikk er en sentral del av utenrikspolitikken, i Norge så vel som i verden forøvrig. Med globalisering har problemstillinger knyttet til internasjonal økonomi blitt stadig viktigere, og utfordringene fra Trump og Brexit har gjort behovet for forskningsbasert kunnskap på disse feltene enda mer presserende.

NUPI skiller seg fra mange andre forskningsinstitutter for internasjonal politikk ved at vi har hatt en forskningsgruppe for internasjonal økonomi og handel i mer enn 50 år.

Forskningssenteret for internasjonal økonomi og handel koordinerer forskningen på disse områdene, og er for tiden del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel (RAIT). 

Nøkkelpersoner i senteret (se profilsider for CV og publikasjoner):

Seniorforsker Hege Medin, Ph.D. fra Norges handelshøyskole, Bergen (2013). Medins kjerneområder er handel og handelspolitikk, spesielt handelsbarrierer og analyser på foretaksnivå. Medin har bidatt til en rekke anvendte forskningsprosjekter innenfor handelspolitikk på NUPI. 

Seniorforsker Arne Melchior, Ph.D. i økonomi fra Universitetet i Oslo (1997). Melchior har ledet forskningen på internasjonal økonomi ved NUPI i over 18 år, og omkring 40 forskningsprosjekter. Hans fokus er på teoretisk og anvendt forskning på internasjonal handel, økonomisk geografi og handelspolitikk, i de senere år også på numerisk modellering av verdenshandelen.

Forsker 1 Hildegunn Nordås, Ph.D. i økonomi fra Universitetet i Bergen (1998). Etter å ha arbeidet i 14 år som OECD-ekspert på internasjonal tjenestehandel, kom Nordås til NUPI i 2019. Hun er også gjesteprofessor ved Ørebro universitet. Nordås' forskning har fokus på økonometri, digitalisering og internasjonal tjenestehandel.

Forsker 1 (emeritus) Jens Chr. Andvig, Ph.D. i økonomi fra Universitetet i Oslo (1986). Andvigs forskningsfokus er internasjonal økonomi, korrupsjon, komparativ økonomi og økonomifagets historie. Andvig er pernsjonert, men fortsatt aktiv som forsker (emeritus).

I tillegg tilknytter senteret seg jevnlig forskere i deltidsstillinger, gjesteforskere og masterstudenter.

Senteret samarbeider med en rekke andre forskningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt, samt internt på NUPI, for å fremme tverrfaglige perspektiver på problemstillinger innen internasjonal økonomi. Eksempler på slike samarbeidsprosjekter er Happy ICT - Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs (finansiert av NFR, 2014 - 2020), et omfattende IKT-prosjekt som koordineres av TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO. Her er NUPI hovedpartner, og prosjektet har internasjonale partnere i Storbritannia og India. Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen (finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering ) er også et sentralt samarbeidsprosjekt mellom NUPI, UiO, Nofima, SNF, m.fl., og vil føre tilen bokutgivelse i 2020.

I løpet av 2018 og 2019 var senteret ansvarlig for en seminarserie om handelspolitiske utfordringer, med fremstående internasjonale eksperter som foredragsholdere. Seminarene er tilgjengelig i opptak via vår YouTube-kanal (se arrangementer i egen liste for mer informasjon om de enkelte seminarene og lenke til opptakene). I tillegg ga vi ut vi følgende populærvitenskapelige publikasjoner som et ledd i serien:

I tillegg til flerårige akademiske forskningsprosjekter har forskningssenteret utført en rekke anvendte prosjekter om handelspolitikk, herunder om handelskrig, handelsavtaler, TTIP m.m. Her finner du en oversikt over disse, med tilhørende nøkkelpublikasjoner.

Applied projects on trade and international economy since 2010.docx (28,5 kB)

Prosjekter