Foto: NTB Scanpix
Strategisk satsning

Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

2019 - 2022 (Pågående)

Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen av to faktorer: stormaktsrivalisering og -konkurranse og klimaendringer. Grunnet Covid-19, ble noen av det planlagte leveransene våren 2020 endret til å fokusere på pandemiens konsekvenser for sentrale tema for norsk utviklings- og utenrikspolitikk.

I 2019 bevilget Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråd midler til strategiske satsninger for de utenrikspolitiske forskningsinstituttene. NUPI har blitt tildelt midler til den strategiske prosjektsatsningen «Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning».

Prosjektperioden vil vare i fire år, og satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og eventuelt andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen av to faktorer: 1) stormaktsrivalisering og -konkurranse og 2) klimaendringer.

Vi vil analysere hvordan disse to faktorene – hver for seg og sammen – har implikasjoner for innretningen, utformingen, prioriteringer og effekter av norsk utviklingspolitikk.

Tre delmål vil definere rammen for satsningen:

  • Å analysere hvordan endringer i forholdet mellom stormaktene påvirker legitimiteten og effektiviteten i det multilaterale systemet og de multilaterale organisasjonene rolle i utviklingspolitikken, samt analysere hvordan dette påvirker handlingsrommet for norsk utviklingspolitikk.
  • Å analysere hvordan klimaendringer, og klimapolitikk, påvirker behov, innretning og handlingsrom for norsk utviklingspolitikk, herunder analysere hvordan Norge og andre land best kan arbeide nasjonalt, lokalt og internasjonalt for å sikre koherens mellom utviklingspolitikk- og klimatiltak.
  • Å bygge og høste forskningsbasert kompetanse på disse overordnete temaene, samt etablere et strukturert format for jevnlige møteplasser og nye formater for dialog og kommunikasjon av forskning.

Satsningens kjerneteam er Stein Sundstøl Eriksen, Ole Jacob Sending, Kari Osland og Ulf Sverdrup.

Program

Satsningen er finansiert av UD via NFR

Publikasjoner

Nyheter