The image shows Nordic flags Photograph: miguelb/Creative Commons/CC BY-SA 2.0
Forskningsprosjekt

Norden og det internasjonale

2019 (Pågående) Prosjektnummer: 226020

Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på dette feltet ytterligere? Dette prosjektet tar sikte på å bygge ny kunnskap, stimulere debatt og informere allmenheten om muligheter og hindre for styrket nordisk samarbeid på det utenrikspolitiske feltet.

Prosjektet vektlegger de nordiske statenes utenrikspolitikk og samarbeidsmønstre, i tillegg til nordisk samarbeid innad i f.eks. NATO, EU og FN, i forholdet til stormakter, samarbeidsinitiativer innen forsvar og beredskap, og praktisk ambassadesamarbeid.

Relaterte arrangementer:I tillegg til dette seminaret og lukket rundebord med kolleger fra de nordiske utenrikspolitiske instituttene (20. mars 2019), har forskerne også bidratt til en rekke arrangementer utenfor NUPI:

Program

The project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Nyheter