The image shows Nordic flags Photograph: miguelb/Creative Commons/CC BY-SA 2.0
Forskningsprosjekt

Norden og alliansene

2021 (Avsluttet)

Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant instrument og forum for diskusjon og beslutninger? Det er blant tingene dette prosjektet ser nærmere på.

2021 blir et viktig år i transatlantisk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant instrument og forum for diskusjon og beslutninger?

Dette prosjektet tar utgangspunkt i et paradoks: Mens de nordiske landenes politikere, embetsverk og diplomater ofte snakker varmt om det uutnyttede potensialet for nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid, foregår det i nordiske forskningsmiljøer lite systematisk kunnskapsbygging om nabolandenes hjemlige debatter på sikkerhets- og forsvarsfeltet. Sagt med andre ord: Norden er en uttalt viktig ramme for alle landenes beslutninger og praksis, men denne rammen er i liten grad gjenstand for analyse og kritisk diskusjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bidra til fellesnordisk kunnskapsbygging og refleksjon om utviklingstrekk i de nordiske landenes sikkerhets- og forsvarsdebatt våren 2020. Med særlig fokus på alliansevalg, vil prosjektteamet kartlegge, analysere og sammenligne synspunkter og vurderinger i dansk, finsk, norsk og svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet