Utlysning: Studentengasjement for å skrive masteroppgave

Publisert: 7. des. 2015

NUPI ønsker nå å komme i kontakt med studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø på forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og teller i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

NUPI ønsker nå å komme i kontakt med studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder. Følgende tema/områder er aktuelle:

Nye stormakter og global utvikling:

  • Politikk eller politisk økonomi i India, gjerne med en kvantitativ komponent
  • Representasjon (empowerment) for kvinner eller minoriteter i land "i sør"

Fred og konflikt:

  • Krisehåndtering med hovedvekt på FN, men AU, EU og NATO kan også være relevant
  • Fredsoperasjoner og fredsbygging
  • Forebygging av konflikt
  • Afrika, Nord-Afrika/Sahel og Midt-Østen

Utenrikspolitikk og diplomati:

  • Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, særlig spørsmål knyttet til status og småstatsproblematikk
  • Global styring/hegemoni
  • Diplomati, historisk og nåtidig

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i fem måneder tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 7.383 pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet og vi forventer at den godkjente masteroppgaven kan publiseres som en NUPI-rapport.

Statsvitenskapelige fag er den dominerende disiplinen ved NUPI, men vi er også interessert i kandi-dater fra andre disipliner. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

Mer informasjon

For mer informasjon og svar på eventuelle spørsmål, ber vi kandidatene ta kontakt med relevant kontaktperson. Disse er:

1. Nye stormakter og global utvikling: Elana W. Rowe (epost: ew@nupi.no, mobil: 450 04 240)
2. Fred og konflikt: Kari Osland (epost: ko@nupi.no, mobil: 151 95 43)
3. Utenrikspolitikk og diplomati: Halvard Leira (epost: hl@nupi.no, mobil: 928 03 854)

Søknad/kontakt

Søknad med kort prosjektskisse (helst 1-2 sider, maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer sendes inn via NUPIS søknadsportal i Jobb Norge. Det er viktig at du i Jobb Norge svarer på spørsmål om hvilket av de tre temaene/områdene som er mest aktuelt for deg.

Søknadsfrist: 10. januar 2016
Tiltredelse: 8. februar 2016

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.