Utlysning: Seniorforsker på utenrikspolitikk og diplomati

Publisert: 23. okt. 2015

NUPI søker en seniorforsker med teoretisk spisskompetanse på IR-teori og systemiske utviklingstrekk i internasjonal politikk til forskergruppen for utenrikspolitikk og diplomati. Vi ser etter kandidater som har fullført doktorgrad i internasjonal politikk eller nært beslektede fag. Kandidater i sluttfasen av et PhD-løp kan også komme i betraktning. I tillegg til forskningskompetanse må kandidater til stillingen være villige til å jobbe aktivt med prosjektakkvisisjon på forskergruppens kjerneområder. 

Om NUPI

Norsk utenrikspolitisk institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og teller i overkant av 60 årsverk fordelt på seks forskningsgrupper i tillegg til en kommunikasjons- og en administrasjonsavdeling. Foruten forskergruppen for utenrikspolitikk og diplomati er NUPIs forskere organisert i følgende fem forskergrupper: Internasjonal økonomi / Nye stormakter og global utvikling / Russland, Eurasia og Arktis / Fredsoperasjoner / Sikkerhet og forsvar.

Om stillingen

Forskergruppen for utenrikspolitikk og diplomati favner et vidt spekter av forskningsprosjekter, fra store forskningsrådsfinansierte grunnforskningsprosjekter om stater og statssystemet til anvendte studier for departementene. Alle i forskergruppen forventes å kunne delta i grunnforskning så vel som anvendt forskning. Fellesnevneren for gruppens arbeid er en teoretisk fundert tilnærming til samspillet mellom strukturelle og systemiske utviklingstrekk og norsk egenart, og hvordan disse til sammen former handlingsrommet for (norsk) utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og diplomati. Kandidater bør således være i stand til både å diskutere dagsaktuelle utenrikspolitiske spørsmål i faglig lys, og å lese tykke klassikere i ensomhet.

Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet det forskningsrådsfinansierte FRIPRO-prosjektet «Undermining Hegemony». Dette er et prosjekt som knytter an til NUPIs mer enn ti år lange forskningsagenda om hegemoni og imperium, og som tar for seg hvordan stormakter i opposisjon til det vestlige hegemoniet undergraver det samme hegemoniet innenfra, ved å gå inn i hegemonens sted og tilby de samme godene. Seniorforskeren som blir ansatt vil særlig jobbe med Latin-Amerika som case, og gode kunnskaper i spansk og/eller portugisisk er dermed en forutsetning for å kunne fylle stillingen.

Stillingen er toåring, med mulighet for fast ansettelse.

Kvalifikasjoner

• Avlagt doktorgrad eller i sluttfasen av et doktorgradsløp
• Spisskompetanse på IR-teori og systematiske utviklingstrekk i internasjonal politikk
• Flytende kunnskaper i ett av de skandinaviske språkene, muntlig så vel som skriftlig
• Gode kunnskaper i spansk og/eller portugisisk
• Relevante internasjonale fagfellevurderte publiseringer, helst både av teoretisk og anvendt karakter
• Erfaring med teoretisk så vel som anvendt forskning
• Erfaring med arbeid innenfor større samarbeidsprosjekter
• Erfaring med prosjektakkvisisjon, helst både fra grunnforskning og anvendt forskning
• Evne til å kombinere selvstendig arbeid med arbeid i team og i større grupper
• Evne til å formidle forskningsfunn populærvitenskapelig og overfor brukergrupper

Vi tilbyr

• Godt faglig miljø
• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Fleksibel arbeidstid
• Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ. Seniorforsker med avlagt doktorgrad innplasseres i lønnskode 1109 Forsker. Gjeldende regelverk for vurdering av ansiennitet og lønnstrinn legges til grunn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Evalueringsprosess

Rekrutteringsprosessen består av følgende trinn:
1) Rekrutteringsansvarlig foretar en første utsiling av kandidater blant de innkomne søknadene.
2) Et begrenset antall søkere blir invitert til å sende inn vitenskapelige publikasjoner. Disse blir evaluert av en vitenskapelig komité, som avgir en skriftlig innstilling.
3) Etter at innstillingen fra vitenskapelig komité foreligger, vil de mest aktuelle kandidatene bli innkalt til intervju.
4) Etter at intervjuene er gjort legger rekrutteringsansvarlig fram en skriftlig innstilling i prioritert rekkefølge.
5) Tilsettingsrådet beslutter hvem som får tilbud om stillingen.

Oppstart

Ønsket oppstart er innen utgangen av mars 2016.

Søknadsprosess

Alle søkere bes om å oppgi inntil tre referansepersoner og søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev
• CV, inkludert liste over publikasjoner
• Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester

Søknad sendes elektronisk, innen 15. desember. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Gruppeleder Halvard Leira (hl@nupi.no), kan kontaktes for nærmere informasjon om stillingen.