Utlysning: Seniorforsker på anti-radikalisering og kontraterror

Publisert: 9. des. 2015

NUPI søker en seniorforsker som primært skal fokusere på europeiske og andre internasjonale mottiltak mot ekstremisme og radikalisering, samt internasjonalt samarbeid på kontraterrorisme. Aktuelle kandidater må ha doktorgrad i et relevant fag (statsvitenskap e.l.), demonstrere god kjennskap til tematikken og være villige til å jobbe aktivt med prosjektakkvisisjon.

Om NUPI

Norsk utenrikspolitisk institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan, underlagt Kunnskapsdepartementet og har i overkant av 60 årsverk fordelt på seks forskningsgrupper, en kommunikasjonsavdeling og en administrasjonsavdeling. Foruten sikkerhetsgruppen, som denne stillingen tilhører, har vi en gruppe for utenrikspolitikk og diplomati,  en for internasjonal økonomi, en for nye stormakter og global utvikling, en for Russland, Eurasia og Arktis, samt en for freds- og konfliktforskning. 

Om stillingen

Stillingen er knyttet til det nyetablerte «Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence» (C-REX) ved Universitet i Oslo (UiO). Vedkommende vil sitte på NUPI, men samarbeide tett mot detnye senteret. Stillingen vil også ha ansvaret for «Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet», som er et samarbeid mellom NUPI, Forsvarets Forskningsinstitutt, Politihøgskolen og UiO.

Den nye forskeren forventes å fokusere hovedsakelig på ulike mot-tiltak mot ulike former for ekstremisme: høyreekstremisme så vel som jihadisme og andre former for radikalisering. Herunder ligger sivile tiltak, integrering og inkludering, samt samarbeid innen justis, politi og etterretning. Europeiske initiativ, institusjoner og prosesser, innen EU og andre fora vil stå sentralt.   Fokus bør være primært på nasjonale og internasjonale tiltak, og i mindre grad på studier av prosesser hos individer eller mindre sosiale grupper.

Foruten internasjonalt samarbeid og institusjoner berører denne tematikken også viktige demokratiske prinsipper som personvern og ytringsfrihet, temaer som også vil bli belyst av andre knyttet til C-REX. Det er derfor mulig å skape synergier med andre prosjekter.

Kandidaten forventes videre å arbeide tett med andre pågående forskningsprosjekt på NUPI, og da særlig NFR-prosjektet «Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR)» med en arbeidspakke om utenriks, sikkerhets og forsvarspolitikk, og EU H2020- prosjektet: «Good intentions, mixed results – A conflict-sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK)».
C-REX og Terrorkonsortiet dekker bare deler av stillingen, noe som fordrer at kandidaten aktivt må søke tilleggsfinansiering fra andre kilder, slik som Forskningsrådet, EU (Horizon 2020 mv.), norske departementer og etater, mv.

Kvalifikasjoner

•    Doktorgrad på relevant fagfelt.
•    God kunnskap om europeiske og andre internasjonale tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, inkludert kontra-terror og justissamarbeid.
•    Evne til å formidle forskning til media og delta i det offentlige ordskiftet om tematikken
•    Internasjonale fagfellevurderte publiseringer.
•    Erfaring med teoretisk så vel som policy-relevant forskning.
•    Erfaring med prosjektakkvisisjon.
•    Evne til å kombinere selvstendig arbeid med arbeid i team eller som en del av en større gruppe.
•    Flytende kunnskaper i et skandinavisk språk, muntlig så vel som skriftlig.

Vi tilbyr

•    Godt faglig miljø
•    Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
•    Fleksibel arbeidstid
•    Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og er plassert i stillingskoden Seniorforsker, i lønnskode 1109 Forsker. Gjeldende regelverk for vurdering av ansiennitet og lønnstrinn legges til grunn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Evalueringsprosess

Rekrutteringsprosessen foregår i flere trinn:
1)    Rekrutteringskomiteen foretar en første utsiling av kandidater blant innkomne søknader
2)    Et begrenset antall søkere blir invitert til å sende inn sine vitenskapelige publikasjoner, disse blir evaluert av en vitenskapelig komité, som avgir en innstilling
3)    Basert på innstillingen gjort av vitenskapelig komité velges noen kandidater ut til å være med videre i prosessen, disse innkalles til intervju. Etter intervjuene legger intervjukomiteen frem sin endelige innstilling om hvem som bør får     stillingen
4)    Tilsettingsrådet på NUPI beslutter hvem som får tilbud om stillingen

Oppstart

Ønsket oppstart er innen utgangen av mars 2016. Stillingen er treåring, med mulighet for fast tilsetting.

Søknadsprosess

Alle søkere bes om å oppgi inntil tre referansepersoner og søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev
• CV, inkludert liste over publikasjoner
• Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester

Søknad sendes elektronisk, innen 3. januar. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.
Ved behov for nærmere informasjon, ta kontakt med gruppeleder Karsten Friis (kf@nupi.no).