PhD-stipendiat, Kina i internasjonal politikk

Publisert: 1. juli 2021

Vil du være med på NUPIs satsing for å bygge opp kunnskap om Kinas rolle i internasjonal politikk? For å støtte og styrke vårt Asiamiljø, søker vi en doktorgradskandidat som vil skrive PhD om Kinas rolle og innflytelse i internasjonal politikk og økonomi.

Kandidaten vil være knyttet til NUPIs forskningssenter for Asia. NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt. Denne forskningen omhandler blant annet hvordan asiatiske land samarbeider i organisasjoner som ASEAN, og hvordan de asiatiske stormaktene Kina og India påvirker politikken i verdensdelen og globalt.  

Kandidaten vil delvis finansieres av og delta i to pågående forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd: Chinese Anger Diplomacy (ANGER) og Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia (ROADS). Begge prosjektene tar utgangspunkt i Kinas stadig viktigere rolle i internasjonal politikk, både politisk og økonomisk, og hvordan dette påvirker internasjonal orden og spesifikke lands utenrikspolitikk.

ANGER omhandler kinesisk diplomati i ulike kanaler, hvor fokuset er på hvordan såkalt kinesisk «anger-diplomacy» påvirker andre lands adferd vis a vis Kina, og om slikt diplomati bidrar til å øke eller undergrave Kinas internasjonale innflytelse. Det er ønskelig at kandidaten kan bidra til et datasett ved å kode relevante empiriske hendelser.

ROADS undersøker Kinas «Belt and Road»-initiativ og ser særlig på hvordan investeringer i infrastruktur i andre land påvirker Kinas innflytelse. Prosjektet ser også på hvordan f.eks USA og EU forsøker å svare på kinesiske infrastrukturinvesteringer.

PhD-prosjektet:

PhD-prosjektet bør være tett knyttet til de beskrevne prosjektene. Avhandlingen kan være artikkelbasert. Vi oppfordrer søkerne til å innhente mer informasjon fra prosjektsidene og de relevante prosjektbeskrivelsene kan gjøres tilgjengelig etter forespørsel til post@nupi.no.

Stipendet varer i tre år, med ønsket oppstart 1.november 2021. NUPI er ikke gradsgivende. Kandidaten må derfor selv, med støtte fra NUPI, søke opptak på PhD-program ved et universitet. Eventuelle skolepenger dekkes ikke av stipendet. Kandidaten vil ha en veileder ved NUPI og en veileder ved utdanningsinstitusjonen.  

Kandidaten forventes å ha NUPI som hovedarbeidsplass i stipendiatperioden. NUPI vil dekke utgifter knyttet til kurs, feltarbeid, konferansedeltakelse, språkvask, mv.

Krav til kvalifikasjoner/egenskaper:

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor humaniora eller samfunnsvitenskapelige fag
 • Kompetanse om og/eller erfaring med
  • Asiatisk politikk, herunder Kinas økende rolle i internasjonal politikk
  • internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og diplomati
  • samfunnsvitenskapelig metoder, gjerne kvantitative metoder og utvikling av datasett
 • Stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne, initiativ og evne til å samarbeide med fagpersoner
 • Beherske norsk eller et skandinavisk språk og svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ønskelig, men ikke krav:

 • Kinesisk språkkompetanse vil være en styrke
 • Rapporter, kronikker eller akademiske publikasjoner på relevant tematikk
 • Erfaring med foredrag, konferansedeltakelse og annen formidling

 

Søknad

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • En søknad der motivasjon og forskningsinteresse redegjøres kort for (maksimum 1 side).
 • Et utkast til prosjektbeskrivelse (maksimum 5 sider, inkludert referanser og noter) som inneholder:
  • Problemstilling
  • Forskningsspørsmål
  • Kort diskusjon av relevant litteratur
  • Et forslag til teoretisk og metodologisk tilnærming som bygger på de to nevnte prosjektene
  • En foreløpig fremdriftsplan
 • CV
 • Verifiserte kopier av universitetsdiploma, karakterer o.l.
 • Navn og kontaktinfo til minst to referanser (hvorav minst en er akademisk)

Hovedkriteriene for utvelgelse av kandidat er akademiske resultat og den vitenskapelige kvaliteten og relevansen på prosjektskissen. Personlig egnethet vil også bli tillagt vekt. De beste kandidatene vil bli invitert til intervju, og endelig beslutning blir fattet på bakgrunn av både skriftlig materiale og intervjuet.

NUPI tilbyr

 • Et spennende, internasjonalt og godt faglig arbeidsmiljø, med en rekke ulike prosjekt på ulike fagfelt, interessante seminarer og konferanser.
 • Kollegial støtte fra en doktorgradsgruppe ledet av Forskningssjefen.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Bibliotek
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Mobiltelefonavtale

Stillingen vil bli innplassert i statens lønnssystem, 1017 Stipendiat. NUPI har også et bonussystem for akademisk publisering mv. Kandidaten vil få en arbeidsplass i kontorlandskap sammen med andre stipendiater og ha tilgang til NUPIs fasiliteter.

* * *

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningssjef Ole Jacob Sending, ojs@nupi.no.

Søknad sendes elektronisk, innen 23.august 2021. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.