Forskningssenter

NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

På NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet jobber vi med forskningsprosjekter knyttet til politiske og samfunnsmessige aspekter ved cybersikkerhet. Mer konkret omhandler disse prosjektene globale utfordringer når det gjelder styring av cyberspace, kapasitetsbygging i utviklingsland, samt internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom.

Dagens økte avhengighet av cyberspace skaper mange muligheter for kriminelle, og sårbarheter i konfliktsituasjoner. En økt forståelse av denne problematikken er et nøkkelområde for vår forskning og vi har flere prosjekter som bidrar eller har bidratt til dette. Forskningsprosjekt GAIA trekker koblinger mellom digitale verdikjeder, nasjonal autonomi og internasjonal politikk. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets IKTPLUSS-program og er et samarbeidsprosjekt mellom SIMULA og NUPI, samt en rekke andre internasjonale universiteter og institutter. Vårt andre pågående prosjekt Digitale Trusler og Demokrati ser på nye trusler mot demokratiske prosesser, og ulike måter å møte disse på. 

Blant våre avsluttede prosjekter undersøkte Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor de digitale truslene mot norsk petroleumssektor, og hvordan disse håndteres. Kritisk Digital Infrastruktur bygget videre på dette og så nærmere på hvordan ulike land løser utfordringene rundt privateid kritisk infrastruktur. Prosjektet Upholding the NATO Cyber Pledge undersøkte om og hvordan avskrekking fungerer i cyberspace. Cybersecurity and Developing Countries siktet mot å kartlegge og vurdere cyberkapabiliteter i utviklingsland. Fokuset for denne studien var muligheten donorland har for å bidra i arbeidet med å utvikle slike kapabiliteter, samt risikoene og mulighetene cybersikkerhet i utviklingsland skaper globalt. Les gjerne artikkelen The Cyber Frontier and Digital Pitfalls in the Global South (Third World Quarterly, 2018) som springer ut av dette prosjektet.
Vi arbeider også med hvordan disse utfordringene håndteres i internasjonale fora, med et spesielt fokus på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.

Via vårt nasjonale og internasjonale nettverk arbeider vi med en rekke partnere innen myndigheter, militært personell, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. NUPI arrangerer flere seminarer for å øke bevisstheten og kunnskapen om cybersikkerhet i offentligheten, både i Norge og internasjonalt. Niels Nagelhus Schia,  Karsten Friis, Lars Gjesvik, Johann Ole Willers, Erik Reichborn-KjennerudErik Kursetgjerde og Lea Bjørgul er tilknyttet dette forskningssenteret.

Gjennom omfattende nettverk på feltet, nasjonalt og internasjonalt, samarbeider vi med en rekke partnere globalt, som Global Forum of Cyber Expertise og Global Cyber Security Capacity Centre ved Universitetet i Oxford, så vel som styresmakter, militæret, internasjonale organisasjoner og privat sektor. NUPI er medlem av Cybil portal, som jobber med cyber-kapasitet, og organiserer flere arrangementer for å spre kunnskap om cybersikkerhet og utfordringer knyttet til temaet, både i norsk kontekst og internasjonalt.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter