Rapport

Identitet og politikk: En utredning om kollektive selvbilder i politikken

Publisert: 3. jan. 2019
Sammendrag:

Denne rapporten gar igjennom og diskuterer sentrale bidrag i dagens studier og teorier rundt kollektive selvbilder og identiteter. Det argumenteres for et perspektiv som bygger pa Benedict Andersons og Fredrik Barths vektlegging av de subjektive aspekteneved en felles identitet. Identiteter er dessuten i sin natur politiske, ettersomdet alltid innebasrer a trekke grenser mot ulike Andre. Dette gjelder ogsa nasjonal identitet, der blant annet utenrikspolitikken bidrar til dette. Videre diskuteres Norges historiske og samtidige Selv- og Andre-bilder. Det papekes at man i dag, blant annet grunnet intemasjonaliseringen og den okte kommunikasjonene, ser tegn til at stadig flere identitetskategorier er losrevet fra en territoriell base. Vi opplever med andre ord ikke bare statsforvitring, men ogsa nasjonsforvitring. Samtidig blir stadig flere politiske felt inkorporert i et intemasjonalt nettverk som gjor anerkjennelse av politikken viktig. En fremtidig utenrikspolitikk og “Norgesprofilering” bor derfor etter all sannsynlighet matte ta storre hensyn til denne intemasjonaliseringen og kulturelle fragmenteringen.

  • Utgivelsesår: 1998
  • Forlag: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Antall sider: 57
  • Språk: Norsk, bokmål