Forskningsprosjekt

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution

2014 - 2019 (Pågående) Prosjektnummer: 233836

Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import).

Prosjektet analyserer organisering, markedsstruktur og fordeling langs verdikjedene i internasjonal matvarehandel, med fokus på norsk sjømateksport og import og eksport av landbruksvarer. I hvilken grad skyldes eksportsuksessen for laks dyktige handelsaktører? Varierer organiseringen av sjømateksport mellom ulike fiskeslag, og hva er mest effektivt? Er handelen organisert forskjellig for små og store bedrifter? Dette er blant de spørsmål som tas opp i dette tverrfaglige forskningsprosjektet i samarbeid mellom NUPI, SNF/Bergen og Ruralis/Trondheim, med internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India. Mens organiseringen av fiskeeksport studeres av både NUPI og SNF, har Ruralis undersøkt norsk eksport av 'nisjeprodukter' i landbruket. Har bedriftene det som trengs for å eksportere, eller stopper distribusjonen ved det lokale marked? NUPI og SNF analyserer norsk import av landbruksvarer: Hvordan påvirkes organisering og markedsstruktur i importen av toll og kvoter? Hva betyr de stadig strengere regler for mattrygghet for organisering av handelen, er små bedrifter i stand til å håndtere dette? Norge er et lite land med perifer beliggenhet: Importen av blomster fra Afrika skjer indirekte via Nederland og Tyskland og prisen har inntil nylig økt fire ganger på veien. Hva er grunnen til dette, og hvilken rolle spiller mellomledd i handelen? Gjennom case studier og analyse av handelsdata vil vi finne ut hvordan Norge skiller seg fra andre land: Er blomsterimporten til Storbritannia, og landbruksimporten til Sveits, organisert forskjellig sammenliknet med Norge? Importen fra Asia til Norge dobles i verdi på veien, gjelder dette også for andre europeiske land? I samarbeid med tollvesenet 'fotfølger' vi handelen av utvalgte varer, for å utvikle nye metoder for kontroll og analyse til forvaltningsformål. En referansegruppe med sentrale fiskeri- og landbruksbedrifter bidrar også i prosjektet.

Prosjektets tidsperiode ble med NFRs samtykke forlenget ut 2019, fordi NUPIs postdokprosjekt ble forsinket på grunn av helseproblemer. Prosjektet har hatt god framdrift i 2017-2018 og ytterligere fire tidsskriftartikler (til nå 13 totalt) er på plass i tillegg til en rekke akademiske eller brukerrettede foredrag. Ytterligere rundt 10 publikasjoner er under arbeid. Prosjektets unike datasett for norsk handel på transaksjonsnivå kombinert med omfattende opplysninger om bedriftene, har gitt grunnlag for en rekke interessante arbeider. På brukersiden har vi hatt samarbeid med tolletaten om bruk av speildata (der f.eks. eksport fra Kina til Norge sammenliknes med den motsvarende import til Norge fra Kina) i kontrollaktiviteten. I sluttfasen vil bredere formidling være et viktig fokus i tillegg til akademisk publisering. Prosjektets sluttkonferanse vil bli arrangert i mai 2019. En viktig oppgave i sluttfasen vil være å trekke referansegruppen sterkere inn. I det følgende gis stikkord om noen arbeider i prosjektet:

Frank Asche har i to artikler med amerikanske medforfattere analysert hvordan akvakultur har transformert globale sjømatmarkeder. Veksten i oppdrett på verdensbasis har ført til økt sjømatkonsum, og framskyndet økt skala, moderne logistikk og nye tilnærminger til markedsføring. Hege Medin har på grunnlag av norske handelsdata på transaksjonsnivå påvist at det store flertall av eksportørene og importørene bruker tollspeditører for tollklarering av varene. Små bedrifter har sjelden kapasitet til å foreta tollklareringen selv. I en annen artikkel publisert i prosjektet påviser Medin teoretisk og empirisk at andelen av bedriftene som eksporterer tenderer å være større i små land.

Jostein Vik og Gunn-Turid Kvam har i to arbeider publisert det siste året analysert landbruksbasert norsk eksport, der produsentene ofte inngår samarbeid med handelsaktører for å få innpass i markedene. I sine arbeider analyserer forfatterne cases som belyser hvordan eksporten er organisert og dens potensial.

Hans-Martin Straume, Frank Asche og Erling Vårdal har i ulike arbeider analysert eksporten av sjømat på bedriftsnivå, og om endringer i handelen drives av tilgang eller avgang på bedrifter, eller av endringer i handelen for de som allerede er i markedene. Et arbeid påviser at transportkostnader har sterkere innvirkning på handelen enn det som er antatt ut fra tidligere forskning. Et annet nylig publisert arbeid viser at i eksporten av torsk er handelsrelasjonene mellom eksportør og importør av kort varighet, og denne omskifteligheten i handelsrelasjoner er høy for fiskeeksporten.

De internasjonale deltakerne har bidratt med ny innsikt I matvarehandelen i andre land; handelen med blomster i utviklingsland og I Storbritannia (Jodie Keane, ODI), fiskerisektoren I India (Meenakshi Rajeev, ISEC), og kjøtteksporten fra Botswana/Namibia inkludert handelen med Norge (Ben Bennett, NRI/University of Greenwich og Karl Rich, Lincoln University/CGIAR).

Publikasjoner

Anderson, J. L., F., Asche. T. Garlock and J. Chu, 2017, Aquaculture: Its Role in the Future of Food World  Agricultural Resources and Food Security, pp. 159-173 in A. Schmitz , P. L. Kennedy & T. G. Schmitz (Eds.), World Agricultural Resources and Food Security: International Food Security, Frontiers of Economics and Globalization Volume 17, Emerald Publishing Limited.

Asche & T. Garlock, 2018, Globalization and Commoditization: The Transformation of the Seafood  Market,  Journal of Commodity Markets 12: 2-8.

Asche F., C. Roheim & M. D. Smith, 2016, Trade Intervention: Not a Silver Bullet to Address Environmental Externalities in Global Aquaculture, 69: 194-201, Marine Policy, ISBN 0308-597X.

Straume, Hans-Martin, 2017, Here today gone  tomorrow: the duration of Norwegian Salmon Export, Aquaculture Economics and Management 21(1), s. 88- 104. Doi: 10.1080/13657305.2017.1262477.

Straume, Hans-Martin & Erling Vårdal, 2015, The performance of large versus specialized firms: A study of firms  importing apples into Norway. Working Papers in Economics 07/15, University of Bergen, Department of Economics.

Medin, Hege, 2016, The reverse home-market effect in export. A cross-country study of the extensive margin of exports, Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 153(2):301-325.

Rajeev, Meenakshi and Bhandarkar, Supriya, 2016, A Study of Domestic Marketing Channels of Fisheries in Bangalore City (March 15, 2016). Social Science Research Network. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2747782.

Rajeev, Meenakshi & Supriya Bhandarkar, 2016, A Study of Domestic Marketing Channels of Fisheries in Bangalore City Social Science Research Network Page no. Issue/Volume/Year ISSN/ISBN

Medin, H. & P. B. Maurseth, 2016, Market-specific Sunk Export Costs: The Impact of Learning and Spillovers, The World Economy 40(6), July 2016. 

Straume, Hans-Martin, 2014, Currency Invoicing in Norwegian Salmon Export, Marine Resource Economics 29, no. 4 (December 2014): 391-409. https://doi.org/10.1086/678930.

Medin, H., 2017, Customs-brokers as facilitators in international trade. NUPI Working Paper No. 880, att https://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/Customs-brokers-as-facilitators-in-international-trade.

Rajeev, Meenakshi & Pranav Nagendran, 2018, Decency of primary occupations in the Indian fishing industry, Kassel University Press ICDD Working Papers 21/2018, ISBN: 978-3-7376-0452-9.

Asche, F., Cojocaru, A. L., Gaasland, I., & Straume, H. M., 2018, Cod stories: Trade dynamics and duration for Norwegian cod exports. Journal of Commodity Markets Volume 12, December 2018, Pages 71-79. ISSN: 2405-8513

Medin, Hege, 2015, Darwinistisk seleksjon i en global økonomi Magma - Tidsskrift for økonomi og  ledelse 18 (2015): 44-52.

Vik, Jostein &  Gunn-Turid Kvam, 2017, Governance and growth - A case study of Norwegian whey protein  concentrate exports. International Journal on Food System Dynamics 8/2017: 336-346,  ISSN/ISBN 1869-6945

Vik, Jostein &  Gunn-Turid Kvam, 2017, Trading Growth - A Study of the Governance of Norwegian Whey Protein Concentrate Exports, Proceedings in Food System Dynamics 8(4): 145-154 2017 ISSN/ISBN 2194-511X, http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/fsd/article/view/846.

I prosjektet har det også vært et stort antall presentasjoner på akademiske seminarer og konferanser, samt for brukere i Norge og i utlandet.

Finansieringskilde

Forskningsrådet

Program

BIONÆR