Foto: UN Photo/Logan Abassi

KRISE: FN yter krisehjelp på Haiti etter orkanen Matthew herjet i fjor. FNs 17 bærekraftsmål handler blant annet om å utrydde fattigdom og beskytte planeten.

Nytt nummer av Forum for Development Studies

Publisert: 21. mars 2017

Hva er nytt og annerledes ved utvikling i en stadig mer globalisert virkelighet?

Det er det overordnede spørsmålet gjesterdaktørene Jan Aart Scholte and Fredrik Söderbaum’s stiller innledningen til det ferskeste nummeret av NUPI-tidsskriftet Forum for Development Studies.

Krever globale løsninger

Redaktørene påpeker at FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling understreker moderne utviklings globale karakter, og at FNs bærekraftsmål ikke bare gjelder det globale sør, men land i alle verdensregioner.

«I tillegg er mange utviklingsutfordringer (klimaendringer, helse, migrasjon, etc.) i stadig større grad fremstilt som utpreget globale problemer som trenger globale løsninger. Globale institusjoner og global policy forventes å spille en stor rolle i å fremskaffe disse løsningene. Samtidig introduserer globale maktskifter nye statlige og ikke-statlige aktører som omjusterer utviklingspolitikkens dynamikker,» skriver Scholte og Söderbaum.

Utfodrende

Denne spesialutgaven av Forum for Development Studies debatterer hvordan omfattende globalisering påvirker forskning på og praksis i utvikling, med utgangspunkt i en rekke disiplinære, teoretiske, empiriske og politiske ståsteder.

«Nummeret består av to hoveddeler: En del med fire, kortere essays av ledende skikkelser på utviklingsfeltet, og en del med seks lengre forskningsartikler av fremstående, særlig nordiske, akademikere. Utkast til alle artiklene ble presentert på den tredje nordiske konferansen om utviklingsforskning, som Institutionen för globala studier ved Göteborgs universitet arrangerte i november 2015. Samlet bidrar de ti artiklene med utfordrende forslag til fremtidens kurs for utviklingskunnskap og handling i det 21. århundrets mer globale verden,» skriver Scholte og Söderbaum videre.

I det store og hele taler denne spesialutgaven for at dagens globale utviklingsagenda innebærer viktige og omtvistede blandinger av endring og kontinuitet.

Få tilgang til innledningen og resten av artiklene i spesialnummeret her.