Henry Hale holder seminar på NUPI.

AVJØRENDE FAKTOR: Selv om mange oppfatter Russland som en autoritær stat, mener Henry Hale at faktisk politisk støtte i befolkningen fortsatt er avgjørende for å kunne vinne valg.

Nasjonalistisk dreining ikke til Putins fordel

Publisert: 13. feb. 2014

– Nasjonalisme er viktig i russisk politikk, men i motsetning til det mange tror, virker nasjonalisme heller mot Putin enn til hans fordel, sa forsker Henry Hale fra George Washington University da han besøkte NUPI denne uken.

«Nasjonalismens rolle i Putins politiske maskin» var tema for et NUPI-seminar 10. februar med Henry Hale, associate professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved George Washington University i USA.

Hale beskrev russisk politikk som en «politisk maskin», hvor makt i stor grad er knyttet til personlige nettverk og bekjentskaper. For å beholde makten, må Putin balansere innflytelsen disse nettverkene har, slik at ikke ett enkelt nettverk blir for dominerende. Dersom noen skal kunne utfordre Putin, er de avhengige av å samarbeide på tvers. Men fordi det er risikofylt å være den som først stikker hodet frem, holdes de rivaliserende gruppene i sjakk innenfor systemet.

Politisk støtte avgjørende

Selv om mange oppfatter Russland som en autoritær stat, mener Hale at faktisk politisk støtte i befolkningen fortsatt er avgjørende for å kunne vinne valg.

- Alle ønsker å være på det vinnende laget, sa Hale, som tok til orde for at Russlandsforskere bør se nærmere på kildene for politisk støtte i landet.

Hale har selv gjennomført flere surveyer i Russland. Resultatene viser at Putin har bred politisk støtte i befolkningen – blant annet fordi folk liker lederstilen hans og den økonomiske politikken han har stått for.

Ulike former for nasjonalisme

Hale trakk frem tre typer nasjonalisme i Russland. Den første er «anti-vestlig». Ifølge Hale blir Putin av russere sett på som en som ønsker å knytte landet tettere til resten av verden, om enn på Russlands egne premisser. Nasjonalister som ser på Vesten som en rival eller fiende vil derfor heller stemme på kommunistene eller Vladimir Zjirinovksijs ultranasjonalister.

En annen form for nasjonalisme er etnisk russisk nasjonalisme kombinert med xenofobi. Fremmedfrykten retter seg blant annet mot etniske minoriteter fra Nord-Kaukasus og arbeidsmigranter fra Sentral-Asia. Men et av Putins store politiske prosjekter er samtidig å samle tidligere sovjetrepublikker i en Eurasiatisk Union.

- Det blir problematisk å innføre strengere innvandringskontroll samtidig som man oppmuntrer til økt regional integrasjon, sa Hale, og konkluderte derfor med at det er klare grenser for hvor langt Putin kan gå i ta i bruk denne type nasjonalisme, og at heller ikke en oppblomstring av etnisk russisk nasjonalisme vil bidra til økt oppslutning om Putin.

Den siste formen for nasjonalisme er patriotisme, knyttet til Russland som stormakt. Men dette er ikke nasjonalisme i den forstand at den appellerer til – eller er rettet mot – en distinkt etnisk gruppe. Hales konklusjon er derfor at nasjonalisme generelt sett ikke er noen kilde til politisk støtte for Putin.

- En tydeligere nasjonalistisk agenda vil kunne føre til problemer på andre områder, som i arbeidet med å samle tidligere sovjetrepublikker i en felles Eurasiatisk Union, sa Hale.

Se hele seminaret på YouTube.

Prosjekter