Innsikt og kommentar

Tryggingspolitikk sett frå Tyrkia og Russland

Publisert: 15. juni 2017
Sammendrag:

Parallelt med vektlegginga av stabilitet og ei stødig hand har vi sett ei rørsle mot auka nasjonalisme i begge land, der det på ulike vis blir spelt opp under kollektive idéar om tradisjonar og fellesskap. I så måte er det påfallande at konservative og høgreradikale rørsler i Europa og USA ser til Russland for inspirasjon. På mange måtar har landa si vektlegging av statleg suverenitet invertert forholdet mellom nasjonsbygging heime versus ute, slik det har sett ut i EU-land: Dei har i aukande grad oppfordra til nasjonsbygging på heimebane og vore skeptiske til nasjonsbygging i andre land. Der nasjonalisme har blitt framstilt som noko overflødig og overflatisk i dei nasjonalstatane i EU som overgav makt til det overnasjonale, har det i tyrkisk og russisk kontekst blitt normalisert og til og med feira.