Research Project

Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

2017 - 2020 (Pågående)

GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

GPARC analyserer 1) hvilken rolle nasjonale nettverk spiller i utformingen av policy-preferanser og 2) hvordan multilaterale vurderinger og beslutninger påvirker disse nasjonale preferansene og nettverkene. Vi ser med andre ord på to policyretninger - fra nasjonale nettverk og utover til internasjonale organisasjoner/møteplasser hvor maritim Arktis-politikk diskuteres, og  fra Arktisk Råd til nasjonale nettverk i Washington, Moskva og Beijing.

Prosjektet ledes av Elana Wilson Rowe og Helge Blakkisrud. For oppdateringer, se den engelske versjonen av nettsiden.

Finansieringskilde

The Ministry of Foreign Affairs

Program

Arktis2030