Skip to main content

Økonomisk globalisering

DEL 4: Konsekvenser av globalisering

Et iøynefallende trekk ved globalisering er at landene handler mer med hverandre enn før, og den økte handelen omfatter alle inntektsklasser. Figur 1 viser internasjonal handel (eksport pluss import) som andel av landenes totale inntekt (brutto nasjonalprodukt) mellom 1970 og 2004. Høyinntektsland har ikke en like sterk økning i handelen med utlandet som andre land. En grunn til dette kan være at høy inntekt øker etterspørselen etter tjenester. Tjenester (frisører, restaurantbesøk, kultur og underholdning osv) blir i større grad produsert innenlands enn varer (klær og sko, mp3-spillere, osv). I perioden fra 1970 til 2004 ble Norge et svært rikt land. For Norges del har handel med utlandet som andel av BNP gått litt ned.

HHD22_figur1

 

Som med handel har også investeringer på tvers av landegrenser økt kraftig. Det er blitt vanligere at utlendinger eier aksjer eller hele produksjonsselskap i andre land.

Økt handel og økte investeringer mellom land gjør landene mer avhengige av hverandre . De blir mer avhengige av å få solgt sine produkter på utenlandske markeder. Det er både positivt og negativt. Vi får tilgang til mer teknologi, flere varer og større markeder. Samtidig kan endringer i andre lands markeder raskt bety endringer for oss. Da det oppsto problemer i det amerikanske boligmarkedet utover i 2007, fikk dette konsekvenser også i amerikanske finansmarkeder. I neste omgang tapte også norske kommuner høsten 2007 på store investeringer de hadde gjort i amerikanske finansmarkeder gjennom selskapet Terra.